Vrátenie tovaru

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Kto môže odstúpiť od zmluvy?

Odstúpiť sa dá od zmlúv uzavretých na diaľku, teda na www.reut.sk s doručením kuriérom. Za zmluvu uzavretú na diaľku sa nepovažuje rezervovanie tovaru v predajni cez internet a jeho následné zakúpenie v predajni.

Nárok na odstúpenie od zmluvy majú spotrebitelia, t.j. fyzické osoby nepodnikatelia (objednávky bez vyplneného IČO) do 14 dní.

2. Môžem tovar 14 dní používať a potom ho vrátiť?

Funkčnosť výrobku vyskúšajte tak, ako by ste to urobili priamo v kamennej predajni. Pri manipulácii s tovarom nad tento rámec (najmä jeho poškodenie, znečistenie, namočenie, použitie na tele) Vám budú účtované náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu pri jeho vracaní. Riaďte sa dodržiavaním nižšie uvedených zásad:

 • Nechajte si všetky obalové materiály k výrobku, aby ste ho vedeli vrátiť v nepoškodenom a kompletnom stave.
 • Nedávajte preč z tovaru ochranné fólie, predídete tak zbytočnému poškodeniu.
 • Otestujte základnú funkčnosť výrobku bez jeho namočenia, znečistenia alebo hygienického znehodnotenia. To znamená, že tovar najskôr vizuálne skontrolujte a následne spustite tak, aby neprišlo ku kontaktu s telom alebo akýmikoľvek materiálmi a látkami (napr. nápojmi, vodou, potravinami, čistiacimi a pracími prostriedkami, bielizňou, naftou, benzínom, olejom, drevom, trávou, maltou, murivom, prachom, blatom, podlahou, kobercom, hlinou a podobne). Rovnako, ako by ste tovar vyskúšali pri kúpe v kamennej predajni. 
 • Otestujte základnú funkčnosť výrobku bez poškodenia spotrebného materiálu. Napr. bez rozbalenia a použitia filtrov, cartridgeov, tonerov, sáčok, čistiacich hlavníc a iných spotrebných materiálov.
 • Otestujte základnú funkčnosť výrobku bez jeho registrácie v systéme výrobcu.
 • Pri vrátení výrobku ho poriadne pobaľte, aby neprišlo k poškodeniu počas prepravy. Výdavky spojené s opravou nevhodne zabaleného tovaru poškodeného počas prepravy bude znášať spotrebiteľ.

3. Aký je postup vrátenia?

 1. Pri realizovaní nároku na odstúpenie od zmluvy, nás upovedomte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu KATAK PRO s.r.o., Tuhovská 1, 83106 Bratislava, e-mail: info@reut.sk. Na tento zámer možno použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Tovar, ktorý ste si zakúpili v internetovom obchode www.reut.sk nevracajte do predajne, ale kontaktujte internetové oddelenie na adrese info@reut.sk.
 2. Vyčkajte na pokyny k vráteniu tovaru.
 3. Pri odosielaní výrobku ho poriadne pobaľte, aby neprišlo k poškodeniu počas prepravy. Výdavky spojené s opravou nevhodne zabaleného tovaru poškodeného počas prepravy bude znášať spotrebiteľ.
 4. Ak príde k zníženiu hodnoty výrobku z dôvodu zaobchádzania s ním v rozpore s bodom č. 2, budeme nútení účtovať Vám náklady na uvedenie výrobku do pôvodného stavu.

Doba na odstúpenie od zmluvy je platná, ak pošlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie doba na odstúpenie od zmluvy.

4. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte nárok odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu po dobu 14 dní.

Doba na odstúpenie od zmluvy zaniká:

 1. po uplynutí 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči,
 2. po uplynutí 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme tovar v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru,
 3. po uplynutí 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú samostatne,
 4. po uplynutí 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar skladaný z viacerých dielov alebo kusov,
 5. po uplynutí 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme prvý dodaný tovar, ak sa tovar doručuje opakovane počas vymedzeného obdobia.

5. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Všetky poplatky, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, hlavne kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru, Vám budú vrátené.

Nevzťahuje sa to však na extra náklady, keď ste si zvolili iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný, ktorý ponúkame. Výdavky Vám vrátime bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy. Výdavky spojené s kúpou výrobku Vám budú uhradené až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. V prípade nepreukázania zaslania tovaru späť na našu adresu, Vám bude navrhnuté, že si výrobok vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom nami poverenej osoby. Vrátenie poplatkov sa uskutoční rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, v prípade že ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania ďalších nákladov. Ak prebehla platba na dobierku, úhrada sa uskutoční prevodom na účet.

V prípade že tovar nie je skladom lebo je na objednávku/vyžiadanie pri vrátení vám bude odrátané -20% z ceny storno poplatok

Pošlite nám výrobok naspäť alebo ho doneste na našu adresu (po predchádzajúcej dohode) ihneď, najneskôr však do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Doba sa považuje za platnú, ak výrobok pošlete naspäť pred skončením 14-dňovej lehoty. Poplatky spojené s vrátením výrobku znáša zákazník.

Ste zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru z dôvodu narábania s ním iným postupom, aký je nevyhnutný na zistenie vlastností, povahy a funkčnosti tovaru (teda iným spôsobom, ako je bežný pri nákupe v kamennej predajni).

V prípade žiadosti o začatie poskytovania služieb počas doby na odstúpenie od zmluvy, vyplýva vám povinnosť uhradiť nám hodnotu za reálne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám dali na vedomie Vaše rozhodnutie od tejto zmluvy odstúpiť.